b'70PERLL70PERLB68WHTL 23WHTB68WHTB58WHTL58WHTB16WHTL66WHTB66WHTL57WHTB55WHTL60WHTB60WHTL55WHTB55CAFEL 56WHTB68IVYL 58IVYB23IVYB58IVYLWHITES & IVORIES 127'